Welkom! Hier kan u Registreren of Inloggen

Algemene voorwaarden Lyka Veilingen 

1.Alle te koop aangeboden goederen op de online veilingsite worden aangeboden in opdracht van derden. Dit kunnen  gerechtsdeurwaarders, curatoren, notarissen, banken, handelaars of particulieren zijn. Onlineveilinghuis Lyka factureert steeds  in opdracht en voor rekening van de opdrachtgever. Elke opdrachtgever is door Online veilinghuis Lyka gekend en wordt op schriftelijke aanvraag van de bieder medegedeeld op het einde van de laatste dag van de veiling.  

2. Door te bieden aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene voorwaarden en zal hij zich bijgevolg niet op  onwetendheid kunnen beroepen.  

3. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, hierin begrepen alle zichtbare en verborgen gebreken. De  bieder/koper wordt verondersteld alle loten grondig te hebben bekeken en zich vergewist te hebben van de staat waarin ze zich  bevinden. Alle goederen worden dan ook verkocht zonder garantie, eveneens in de situatie waarbij de beschrijving niet zou  overeenkomen met de effectieve toestand.   De meegedeelde informatie (vb: technische of commerciële specificaties) wordt steeds louter informatief meegedeeld, zodat  hieruit geen garantie, noch verantwoordelijkheid in hoofde van Online veilinghuis Lyka of van de opdrachtgever. Eventueel  foutieve vermeldingen in de meegedeelde informatie kan geen aanleiding geven tot koopvernietiging of koop‐ontbinding, noch  tot enige vergoeding.  

4. Online veilinghuis Lyka of de opdrachtgevers zijn niet verantwoordelijke voor het gebrek aan of onvolledigheid van bepaalde  documenten (vb. inschrijvingsbewijzen, gelijkvormigheidsattesten, keuringsattesten of car‐pass, handleidingen, software, … De  koper dient daarnaast zelf het nodige te doen om een bepaald goed te kunnen gebruiken (vb. keuring van een voertuig,  inschrijving…)  

5. De veilingmeester of de opdrachtgever kan de identiteit van de bieder/koper controleren via externe databanken, de juistheid  van de gegevens kan bij de registratie opgevolgd worden. Iedere bieder kan op ieder moment uitgesloten worden door de  veilingmeester of de opdrachtgever.  

6. De veilingkosten bedragen 17 % van de koopsom, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tenzij anders vermeld.  

7. De veilingmeester kan op ieder ogenblik in de verkoop een minimumprijs bepalen, de verkoop annuleren, de verkooptermijn  verlengen of verkorten, loten splitsen, loten samenvoegen of loten laten vervallen, een lot opnieuw aanbieden, biedingen  weigeren zonder opgave van reden, loten inhouden, bieders uit de verkoop uitsluiten, ed… De bieder/koper heeft in geen van  deze of andere gevallen een recht van verhaal of recht op vergoeding. 

8. Iedere bieder/koper wordt geacht voor zichzelf te bieden/kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.  

9. De veilingmeester kan tijdens de veiling de bieders contacteren met het verzoek hun solvabiliteit aan te tonen en/of een  voorschot te betalen a rato van max. 50% van het gedane bod. De veilingmeester kan de bieder onmiddellijk uitsluiten van de  veiling (en diens bod weigeren) indien deze weigert zijn solvabiliteit aan te tonen of het voorschot te betalen.  

10. Iedere bieder/koper is op eigen risico aanwezig op de kijkdagen en afhalingsdagen.  

11. Het is verboden als opdrachtgever biedingen uit te brengen op loten die door hemzelf worden aangeboden.  

12. De sluittijd wordt bij elk lot vermeld. Indien 5 minuten voor het sluiten van de veiling een bod wordt uitgebracht, zal de  sluittijd met 5 minuten verlengd worden.  

13. De hoogste bieder is de koper. Indien een geschil zou ontstaan omtrent de koper, zal de veilingmeester beslissen. Tegen de  beslissing van de veilingmeester staat geen verhaal open.  

14. Iedere bieder blijft zijn bod behouden zolang de koop niet definitief is.

15. De koop is pas definitief op het ogenblik dat het betreffende lot wordt gegund na het einde van de verkoop en op het  ogenblik dat de koper zijn aankoopbevestiging heeft ontvangen.  

16. De koper dient na het definitief toewijzen van de koop het volledige verschuldigde bedrag te betalen op de aangeduide  rekening en referte op de aankoopbevestiging.  

17. De goederen dienen steeds door de koper te worden afgehaald op de aangeduide plaats op de aankoopbevestiging.  

18. De goederen kunnen pas afgehaald worden na betaling van het volledige verschuldigde bedrag (de verkoopprijs, de  veilingkosten en de BTW). De koper ontvangt de factuur op de afgiftedag. De eigendom van de goederen gaat pas over na afgifte  van de goederen (en dus na volledige betaling). Het risico gaat over bij het definitief worden van de koop. De koper is  aansprakelijk voor het geval van diefstal, brand, ongeval, waterschade en/of gelijk welke andere schade.  

19. De afhaling van de goederen geschied op risico en kosten van de koper. Hij is daarbij aansprakelijk voor de door hem of door  zijn aangestelde toegebrachte schade aan de gebouwen, andere loten, personen… De koper die bij de afhaling wenst te  branden, lassen of slijpen zal voorafgaand hiervoor de verzekering voorleggen, bij gebreke waaraan dit verboden is.  

20. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal automatisch en van rechtswegen een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar  vanaf de vervaldag. De schuldvordering zal daarnaast van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden  verhoogd met 15% met een minimum van € 75 ten titel van schadevergoeding wegens laattijdige betaling.  

21. Ieder blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. Goederen die niet worden opgehaald op de voorziene afhaaldatum , zonder schriftelijke toestemming van online veilinghuis Lyka zullen, zonder kennisgeving, ten laste van de koper doorverkocht of weggehaald worden zonder de verkoopprijs terug te betalen. De kosten voor de ontruiming en eventuele vernietiging van deze goederen zullen op de koper worden verhaald!

22. Iedere koper blijft gehouden aan zijn aankoop. Indien de koper, zonder schriftelijke toestemming van online  veilinghuis  Lyka,  de gekochte goederen niet komt afhalen op de voorziene afhaaldatum, zullen de goederen zonder verdere kennisgeving op last  van de koper worden weggehaald en doorverkocht. de kosten voor deze doorverkoop en voor de afhaling van de goeder zal  verhaald worden op de koper. De koper heeft daarnaast geen recht op de terugbetaling van de verkoopprijs.  

23. De opdrachtgever of Onlineveilinghuis Lyka is niet aansprakelijk voor technische storingen waardoor de website niet volledig  zou werken. De veilingmeester zal beslissen om hetzij de loten toe te wijzen op basis van de beschikbare biedingen, de veiling te  verlengen of de loten terug in veiling te brengen. Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor  geleden schade door een technische storing.  

24. Onlineveilinghuis Lyka kan op ieder ogenblik, zonder voorafgaandelijke bekendmaking, procedurele en technische  wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of in de werkwijze aanbrengen. Onlineveilinghuis Lyka kan daartoe de website  (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken indien dit in de opvatting van Onlineveilinghuis Lyka  noodzakelijk is. Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor geleden schade ingevolge deze  wijzigingen aan de website en/of de werkwijze, noch ingevolge de (tijdelijke) beperking of het buiten gebruik zijn van de  website.  

25. Ingevolge de aard van de veilingen/verkopen (verkoop uit faling of gerechtelijke reorganisatie) is de wet dd. 21 december  2013. ‐ Wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch  recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in  de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht niet van toepassing.  

26. Privacyverklaring: De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de  verwerking van persoonsgegevens is van toepassing. De door de bieder/koper meegedeelde gegevens worden enkel gebruikt  om de gevraagde diensten te kunnen leveren, om gevraagde nieuwsbrieven te kunnen overmaken, om de werking van de  website te kunnen optimaliseren en om statistische onderzoeken mogelijk te maken. Door de mededeling van deze gegevens  gaat u ermee akkoord dat Onlineveilinghuis Lyka deze gegeven mag bewaren (zowel binnen als buiten de EU) en deze mag  verwerken voor bovengenoemde doeleinden.  

27. Onlineveilinghuis Lyka behoudt zich het recht om bovenstaande algemene voorwaarden steeds te veranderen. Indien de  bieder/koper het gebruik van de diensten van Onlineveilinghuis Lyka verderzet na wijziging van de algemene voorwaarden,  aanvaardt de bieder/koper onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden. Indien de bieder/koper niet  akkoord gaat met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden is de enige mogelijkheid voor de bieder/koper om geen  gebruik meer te maken van de diensten van Onlineveilinghuis Lyka voor de toekomst.

28.   Vanaf toewijzing liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper. Online veilinghuis Lyka , de veilingmeester, de verkoper ( eigenaar) , de gerechtsdeurwaarder en/of de curatele zijn niet aansprakelijk in geval, van diefstal, brand, ongeval, waterschade en of gelijk welke andere schade.

29. EU afnemers die beschikken over een geldig en controleerbaar btw nummer in hun land van oorsprong, dienen geen btw te betalen op hun aankoop indien zij bij afhaling van de goederen een schriftelijke verklaring opmaken m.b.t. de overbrenging van de goederen buiten België. Niet-belastingplichtige EU-afnemers en afnemers van buiten de EU (export) dienen altijd btw te betalen. De btw betaald door de kopers van buiten de EU (export) zal na voorlegging van een geldig uitvoerdocument binnen de 14 dagen na toewijzing teruggestort worden.

30. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van het  geschil. Alleen het Belgische recht is van toepassing. 

31. Kopers die loten hebben aangekocht die het uitnemen van andere loten bemoeilijken of onmogelijk maken dienen de loten op de eerste dag van de afhaling op te halen en dit zonder onderbreking.

32. In geval de eigenaar van de gebouwen, de opdrachtgever, of derden rechten doen gelden op een bepaald lot voor betreffend lot is opgehaald door de koper, kan online veilinghuis Lyka de verkoop ongedaan maken op voorwaarde dat online veilinghuis lyka het reeds betaalde bedrag voor betreffend lot volledig terugbetaald. De koper kan echter geen andere rechten doen gelden , de koper zal geen schadevergoeding kunnen vorderen.

 Bijkomende regels en voorwaarden (vastgoed)

 

Bovenvermelde veilingvoorwaarden blijven van toepassing. 

Bij een online veiling van onroerende goederen treedt lyka veilingen op als internetmedium voor een erkend notaris  of immobiliënkantoor die vermeld wordt op de website van lyka veilingen Alle informatie alsook de biedingen  worden aanzien als informatief en zijn in geen enkel geval bindend, noch voor de koper noch de verkoper  De bieder geeft toestemming aan lyka veilingen om zijn gegevens door de geven aan het erkende  immobiliënkantoor of de notaris die de bieding organiseert, teneinde een eventuele koopovereenkomst te  onderhandelen.  Lyka veilingen neemt geen enkele verantwoordelijkheid op de eventueel verdere afhandeling van de biedingen.  Door de bieder zijn geen rechtstreekse kosten aan lyka veilingen verschuldigd. 

Lyka veilingen behoudt zich het recht voor om regels & voorwaarden en privacyverklaring steeds te veranderen. Deze regels & voorwaarden en privacyverklaring werden het laatst gewijzigd en herzien op 20 januari 2016.

[profiler]
Memory usage: real: 9175040, emalloc: 8984136
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem